Luận án Nghiên cứu sản xuất bột đạm thủy phân chứa Chondroitin Sulfate từ sụn cá mập trắng (carcharhinus dussumieri) bằng enzyme protease

Luận án đã thu được một số kết quả mới bổ sung vào lĩnh vực nghiên cứu thủy

phân và tạo bột đạm thủy phân chứa chondroitin sulfate từ sụn cá mập (C. dussumieri)

định hướng ứng dụng trong thực phẩm chức năng:

1) Xác định được các thông số tối ưu cho quá trình thuỷ phân sụn cá mập là: tổ

hợp enzyme Alcalase: Papain với tỷ lệ 60/40, nồng độ 0,3%; Tỷ lệ nguyên liệu:nước là

1/1; pH thích hợp là 6,8; nhiệt độ thuỷ phân là 50oC trong thời gian 20 giờ. Hiệu suất

thu hồi chondritin sulfate là 96,97%. Dịch đạm thuỷ phân có năng lượng dinh dưỡng:

20,42 Kcal/100 ml, hàm lượng chondroitin sulfate: 40,5 mg/ml, Nitơ tổng số: 7,46 g/l,

khoáng tổng số: 3,02 g/l, Zn: 7,63 mg/l, Mg: 205 mg/l, Fe: 4,78 mg/l, dịch có chứa 18

loại acid amin và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành của

Bộ Y tế.

2) Xác định được cấu trúc đặc trưng bảo toàn cả hai gốc sulfate C4 và C6 của sản

phẩm chondroitin sulfate. Sản phẩm là hỗn hợp gồm 2 đồng phân GlcA-GalNAc-4SO3-

và GlcA-GalNAc-6SO3-.

3) Xác định được các thông số tối ưu cho quá trình sấy phun tạo bột đạm chứa

chondroitin sulfate từ dịch thuỷ phân sụn cá mập là: 12% chất mang maltodextrin, nhiệt

độ buồng sấy là 80oC, tốc độ dòng 12 ml/phút và áp suất buồng sấy 2,5bar. Hiệu suất

thu hồi chondroitin sulfate là 87,81%. Sản phẩm có hàm lượng chondroitin sulfate là

203mg/g, nito tổng số 5,04g/100g, tro tổng số 3,95g/100g, độ ẩm 4,27% và đạt tiêu

chuẩn vi sinh vật dùng trong thực phẩm theo qui định của Bộ Y tế.xiii

4) Xác định được qui trình sản xuất bột đạm thuỷ phân chứa chondroitin sulfate

từ dịch thủy phân sụn cá mập tươi bằng enzyme protease ở quy mô thí nghiệm. Sản

phẩm bột đạm chứa chondroitin sulfate đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo

quy định hiện hành của Bộ Y tế.

pdf 172 trang kiennguyen 21/08/2022 3020
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu sản xuất bột đạm thủy phân chứa Chondroitin Sulfate từ sụn cá mập trắng (carcharhinus dussumieri) bằng enzyme protease", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu sản xuất bột đạm thủy phân chứa Chondroitin Sulfate từ sụn cá mập trắng (carcharhinus dussumieri) bằng enzyme protease

Luận án Nghiên cứu sản xuất bột đạm thủy phân chứa Chondroitin Sulfate từ sụn cá mập trắng (carcharhinus dussumieri) bằng enzyme protease
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
---------------------------- 
ĐINH HỮU ĐÔNG 
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT ĐẠM THỦY PHÂN 
CHỨA CHONDROITIN SULFATE TỪ SỤN CÁ MẬP 
TRẮNG (CARCHARHINUS DUSSUMIERI) 
BẰNG ENZYME PROTEASE 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
KHÁNH HÒA - 2021 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
------------ 
ĐINH HỮU ĐÔNG 
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT ĐẠM THỦY PHÂN 
CHỨA CHONDROITIN SULFATE TỪ SỤN CÁ MẬP 
TRẮNG (CARCHARHINUS DUSSUMIERI) 
BẰNG ENZYME PROTEASE 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
Chuyên ngành : Công nghệ Chế biến Thủy sản 
Mã số : 9540105 
 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Ngọc Bội 
 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn 
KHÁNH HÒA - 2021 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu, 
kết qủa nêu trong Luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ 
một công trình nghiên cứu nào trước đó. 
 Đinh Hữu Đông 
 LỜI CẢM ƠN 
Để hoàn thành Luận án này 
Trước hết tôi xin gửi tới Ban Giám hiệu, Lãnh đạo phòng Đào tạo Sau đại học 
và Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thực phẩm sự kính trọng, niềm tự hào được 
học tập và nghiên cứu tại Trường trong những năm qua. 
Sự biết ơn sâu sắc nhất tôi xin được giành cho PGS.TS. Vũ Ngọc Bội - 
Trưởng Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Nha Trang và PGS. TS. 
Nguyễn Anh Tuấn - Bộ môn Công nghệ Chế biến Thủy sản đã hết lòng hướng dẫn, 
giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án. 
Xin chân thành cám ơn các thầy cô phản biện đã góp ý và cho những lời 
khuyên quý báu để luận án hoàn thành với chất lượng cao 
Xin cám ơn Lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm - TP. Hồ Chí 
Minh đã cho tôi đi học và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập 
và thực hiện luận án. 
Xin gửi lời cám ơn các thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ Thực phẩm đã 
giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập tại trường. 
Đặc biệt, xin ghi nhớ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân và 
bạn bè đã quan tâm, chia sẻ khó khăn và động viên tôi để tôi hoàn thành luận án. 
i 
MỤC LỤC 
Trang 
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................................iv 
DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................................. v 
DANH MỤC CÁC HÌNH ..............................................................................................vi 
TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN .......................................... xii 
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ........................................................................................... 4 
1.1. GIỚI THIỆU VỀ CHONDROITIN SULFATE VÀ ỨNG DỤNG .......................... 4 
1.2. TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG SỤN CÁ MẬP ............................... 12 
1.3. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ THỦY PHÂN SỤN CÁ MẬP ............................... 14 
1.4. GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT SẤY PHUN .......................................................... 17 
CHƯƠNG 2. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............. 19 
2.1. NGUYÊN VẬT LIỆU ............................................................................................ 19 
2.1.1. Sụn cá mập........................................................................................................... 19 
2.1.2. Enzyme protease .................................................................................................. 19 
2.1.3. Chất mang ............................................................................................................ 20 
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................................... 20 
2.2.1. Các phương pháp nghiên cứu protease và chondroitin sulfate ............................ 20 
2.2.2. Các phương pháp phân tích hóa học ................................................................... 23 
2.2.3. Các phương pháp phân tích cấu trúc ................................................................... 24 
2.2.4. Phương pháp định lượng vi sinh vật .................................................................... 24 
2.3. PHƯƠNG PHÁP BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM ............................................................. 25 
2.3.1. Phương pháp tiếp cận các nội dung nghiên cứu .................................................. 25 
2.3.2. Bố trí thí nghiệm xác định các thông số của quá trình nghiên cứu ..................... 27 
2.4. HÓA CHẤT VÀ CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CHỦ YẾU ĐÃ SỬ DỤNG ..... 41 
2.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU ...................................................................... 42 
ii 
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................... 43 
3.1. NGHIÊN CỨU THỦY PHÂN SỤN CÁ MẬP (C. DUSSUMIERI) BẰNG 
ENZYME PROTEASE ................................................................................................. 43 
3.1.1. Phân tích thành phần cơ bản của sụn cá mập trắng ............................................. 43 
3.1.2. Xác định loại enzyme protease thích hợp cho quá trình thủy phân .................... 43 
3.1.3. Xác định tỷ lệ enzyme alcalase/papain thích hợp cho quá trình thủy phân ........ 50 
3.1.4. Xác định nồng độ hỗn hợp enzyme alcalase - papain thích hợp cho quá trình thủy 
phân .................................................................................................................................... 56 
3.1.5. Xác định tỷ lệ nước bổ sung thích hợp cho quá trình thủy phân ......................... 63 
3.1.6. Xác định pH thích hợp cho quá trình thủy phân ................................................. 69 
3.1.7. Xác định nhiệt độ thích hợp cho quá trình thủy phân ......................................... 76 
3.1.8. Xác định thời gian thích hợp cho quá trình thủy phân ........................................ 83 
3.1.9. Tối ưu hóa quá trình thủy phân sụn cá mập bằng hỗn hợp enzyme alcalase-papain87 
3.1.10. Đề xuất quy trình thủy phân sụn cá mập bằng hỗn hợp enzyme alcalase papain .... 95 
3.2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH THỦY PHÂN SỤN CÁ MẬP BẰNG HỖN 
HỢP ENZYME ALCALASE - PAPAIN VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA 
CHONDROITIN SULFATE ......................................................................................... 97 
3.2.1. Đánh giá chất lượng dịch thủy phân sụn cá mập ................................................. 97 
3.2.2. Phân tích cấu trúc chondroitin sulfate có trong dịch thủy phân sụn cá mập ..... 100 
3.3. NGHIÊN CỨU SẤY PHUN TẠO BỘT ĐẠM THỦY PHÂN CHỨA 
CHONDROITIN SULFATE ....................................................................................... 121 
3.3.1. Xác định chất mang thích hợp cho quá trình sấy phun ..................................... 121 
3.3.2. Xác định tỉ lệ chất mang thích hợp cho quá trình sấy phun .............................. 124 
3.3.3. Xác định nhiệt độ không khí buồng sấy thích hợp ............................................ 125 
3.3.4. Xác định tốc độ bơm nhập liệu .......................................................................... 128 
3.3.5. Xác định áp suất buồng sấy ............................................................................... 130 
3.3.6. Tối ưu hóa quá trình sấy phun tạo bột đạm chứa chondroitin sulfate từ dịch thủy 
phân sụn cá mập .......................................................................................................... 133 
iii 
3.3.7. Đề xuất quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng bột đạm chứa chondroitin 
sulfate từ sụn cá mập ................................................................................................... 139 
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN.......................................................................... 143 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN 
LUẬN ÁN ................................................................................................................... 145 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 146 
PHỤ LỤC .......................................................................................................................... 
iv 
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 
Naa 
NNH3 
NTS 
pHopt 
topt 
V 
E 
[E] 
GAG 
GalNAc 
GlcA 
CS 
CTAB 
CS4 
CS6 
CPC 
HPLC 
FT-IR 
COSY 
HSQC 
HMBC 
NMR 
: Hàm lượng nitơ acid amin 
: Nitơ NH3. 
: Nitơ tổng số 
: pH thích hợp. 
: Nhiệt độ thích hợp 
: Thể tích.
: Enzyme 
: Nồng độ enzyme 
: Glycosaminoglycan 
: N-acetyl-D- galactosamine 
: D-glucuronic acid 
: Chondroitin sulfate 
: Cetyltrimethylamnonium bromide 
: Chondroitin-4-sulphate (dermatant sulphate) 
: Chondroitin-6-sulphate 
: Cetylpyridium chloride 
: (High Performance Liquid Chromatography) Sắc ký lỏng 
hiệu năng cao 
: (Fourrier Transformation InfraRed) Quang phổ hồng ngoại 
: (Correlation Spectroscopy) Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 2 
chiều COSY 
:(Heteronuclear Single Quantum Cohenrence) Phổ cộng 
hưởng từ hạt nhân 2 chiều HSQC 
: (Heteronuclear Muntiple-Bond Correlation) Phổ cộng hưởng 
từ hạt nhân 2 chiều HMBC 
: (Nuclear Magnetic Resonance) Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 
1 chiều NMR 
v 
DANH MỤC CÁC BẢNG 
Bảng 1.1. Phân loại chondroitin sulfate........................................................................... 7 
Bảng 1.2. Hàm lượng chondroitin sulfate của một số loại sụn động vật ........................ 9 
Bảng 2.1. Mã hóa biến nồng độ enzyme, nhiệt độ, thời gian thủy phân và các mức độ 
khảo sát .......................................................................................................................... 34 
Bảng 2.2. Mã hóa biến nhiệt độ buồng sấy, tỷ lệ maltodextrin bổ sung, tốc độ nhập liệu 
và các mức độ khảo sát .................................................................................................. 40 
Bảng 3.1. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu hóa học cơ bản của sụn cá mập trắng ..... 43 
Bảng 3.2. Bảng ma trận thực nghiệm ảnh hưởng của biến mã hóa tới hiệu suất thủy phân 
tạo chondroitin sulfate ................................................................................................... 88 
Bảng 3.3. Kết quả phân tích phương sai và hệ số tuyến tính, tương tác và bình phương 
của các phương trình hồi quy để dự đoán mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thủy phân 
đến hàm mục tiêu ........................................................................................................... 89 
Bảng 3.4. Thành phần hóa học và năng lượng của dịch thủy phân sụn cá mập ............ 98 
Bảng 3.5. Trạng thái cảm quan của dịch thủy phân ...................................................... 99 
Bảng 3.6. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu vi sinh của dịch thủy phân sụn cá mập ... 99 
Bảng 3.7. Bảng gắn các tín hiệu dị nhân proton H/C trên phổ HSQC ........................ 107 
Bảng 3.8. Bố trí thí nghiệm và kết quả qui hoạch trực tâm quay (RCCD) của hàm mục 
tiêu Y (hiệu suất thu chondroitin sulfate) theo biến nhiệt độ  ... ines for osteoarthritis: A review”, Open Veterinary Journal, 
Vol. 7, No. 1, pp. 36–49. doi:10.4314/ovj.v7i1.6. PMC 5356289. PMID 28331832. 
46. Bombara N., Anon M. C. and Pilosof A. M. (1994), “Thermal stability of a 
neutral protease of Aspergillus oryzae”, Journal of food biotechnology, No. 18, pp. 31 
– 41. 
47. Bruce C., Fatemeh M., Michael J. S., Tim E. H., Michael T. B., Stephen. C., 
Anthony R. and Helen M. (2016), “Modulation of native chondroitin sulphate structure 
in tissue development and in disease”, Journal of Cell Science 97, pp. 411-417. 
48. Bruyere O., Reginster J. Y. (2007), “Glucosamine and chondroitin sulfate as 
therapeutic agents for knee and hip osteoarthritis”, Drugs Aging, 24(7): pp. 573-580. 
49. Collin E. C., Carroll O., Kilcoyne M., Peroglio M., See E., Hendig D., Alin 
M., Grad S. and Pandit A. (2017), “Ageing affects 534 chondroitin sulfates and their 
synthetic enzymes in the invertebral disc”, Signal Transduct. Target. Ther., 2:17049. 
doi: 535 10.1038/sigtrans.2017.49. 
50. Corvisat (1857), Isolation and Properties of Pepsin and Trypsin, Current 
Science Association, Vol 4, issuse 6, pp. 370-376. 
51. Cheng C. Y., Duan Z. H., Duan W. W., Yang H. and Lei X. G. (2013), 
“Extraction of Chondroitin Sulfate from Tilapia Byproducts with Ultrasonic-Microwave 
Synergistic”, College of Food Science and Tecknology, HaiNan University, China. 
52. Chervan, Munir and Coworker (1984), Protein hydrolysis, University of 
Illinois Foundation, Urbana, IL, US. 
53. Corso C. R., et al (2009), “Bioremediation of Dyes in Textile Effluents by 
Aspergillus oryzae”, Springer, Vol 7, pp. 384-397. 
151 
54. Daniel C. (2017), “Sharks can live a lot longer than researchers realized”, 
Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature, All rights reserved, Vol. 549, 
21 September 2017, pp. 316. 
55. Dong H., Ahn, Hoon K. and Pack M. (1993), “Cleavage of Bacillus subtilis 
endo- -1,4-glucanase by B. megaterium protease”, Biotechnology letters, GBR, Vol. 
15, No. 2, pp. 127-132. 
56. Farndale W. R., Buttle D. J. and Barrett A. J. (1986), “Improved quantitation 
and discrimination of sulphated glycosaminoglycans by use of dimethylmethylene 
blue”, Biochim. Biophys. Acta. 883: pp. 173-177. 
57. Garnjanagoonchorn W., Wongekalak L. and Engkagul A., (2007), 
“Determination of chondroitin sulfate from different sources of cartilage”, Chemical 
Engineering and Processing, No. 46, pp. 465-471. 
58. Goncari .R, Zuber H. (1970), “Thermophilic aminopeptidases: AP I from 
Bacillus stearothermophilus”, Elsevier, Vol. 19, pp. 544-552. 
59. Guan X., Yao H., (2008), “Optimization of viscozyme L assisted extraction of oat 
bran protein using response surface methodology”, Food Chemistry, 106, pp. 345-351. 
60. Giu. Q. L., Quang. Z. I. and Jun. F. S (2007), “Optimization of extraction 
technology of chondroitin sulfate from eggshell membrane”, Food Science, China, Vol. 28, 
pp. 283-286. 
61. Gonchar A., Auslender V. (1996), “Immobilization of bacterial proteases on 
water-solved polymer by means of electron beam”, Radiation physics and chemistry, 
GBR, Vol. 48, No. 6, pp. 795-797. 
62. Hartley B. S. (1960), Proteolytic enzymes, Ann., Rev., Biochem., pp. 29-54. 
63. Henrotin Y., Marty M. and Mobasheri A. (2014), “What is the current status 
of chondroitin sulfate and glucosamine for the treatment of knee osteoarthritis?” 
Maturitas 78, pp. 184–187.  
64. Jan P. (2002), Handbook of Industrial Drying, Vol 1, Part III: Evaporation and 
Spray Drying in the Dairy Industry, Denmark, pp. 715-743. 
65. Julia E., Maxwell S. (1950), Separation of chondroitin sulfate from cartilage, 
Department of Chemistry and the Study Group on Rheumatic Diseases, New York 
University College of Medicine, New York, pp. 725-730. 
152 
66. Jayaraman J. (1998), “Laboratory manual in biochemistry”, Wiley Eastern 
Limited, New Delhi. 
67. Kang C. W., Shin S. C., You S. J. And An B. K. (2006), “Study on Extraction 
of Mucopolysaccharide-protein Containing Chondroitin Sulfate from Chicken Keel 
Cartilage Electrophoresis”, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Vol. 19, 
No. 4, pp. 601-604. 
68. Kerry T. Y., James M. C. (1970), “Bacillus subtilis neutral protease”, 
Proteolytic enzymes, Methods in enzymology, Vol. XIX, Academic Press, pp. 569-577. 
69. Kunamneni A., Singh S. (2005), “Response surface optimization of enzymatic 
hydrolysis of maize starch for higher glucose production”. Biochemical Engineering 
Journal 27, 2: pp.179-190. 
70. Lin F. W., Devenish R. (1993), “Expression of Bacillus subtilis neutral 
protease gene (nprE) in Saccharomyces cerevisiae”, JGM. Journal of general 
microbiology, GBR, Vol. 139, No. p.2, pp. 343-347. 
71. Maccari F., Galeotti F. and Volpi N. (2015), “Isolation and structural 
characterization of chondroitin sulfate from bony fishes”, 561 Carbohydr. Polym, Vol. 
20, pp. 129-143. doi: 10.1016/j.carbpol.2015.04.059 
72. Macano. C. Ch., et al., (2005), “Effect of the carriers on the microstructure of 
mango powder obtained by spray drying and its functional charecterization”, Innovative 
food science & Emerging technologies, 5 (4), pp. 420-428. 
73. Mohammad R. I. S., et al., (2016), “Optimization of spry drying parameters 
for pink guava powder using RSM”, Food Science and Biotechnology, 25, pp. 461-468. 
74. Müller & Henle (1839), Distribution, movements, and habitat use of bull 
sharks (Carcharhinus leucas) in the Indian river Lagoon system, Lorida, University of 
Florida, pp. 130. 
75. Nadezhda E. U., Maria I. B., Elena G. P., Nadezhda P. S., Andrey S. D., 
Eugenia A. T., Natalia A. U., Alexander S. S., Nikolay E. N. and Anatolii I. U. (2018), 
“Structure and Anti-Inflammatory Activity of a New Unusual Fucosylated Chondroitin 
Sulfate from Cucumaria djakonovi”, Marine Drugs, Vol. 16, No. 10, pp. 389-396. 
76. Nakano T., Ikawa N. and Ozimak L. (2000), "An economical method to extract 
chondroitin sulphate-peptide from bovine nasal cartilage". Canadian Agricultural 
153 
Engineering. Vol. 42, No. 4, pp. 205-208. 
77. Rammireva L. V., Overchenco M. B., Serba E. M. and Trifonova V. V. (1997), 
“Comperative characterization of microbial protease by the extent of hydrolysis of 
protein substrates”, Applied biochemistry and microbiology, Vol. 33, No. 1. 
78. Renata V. T., Catherine B., Miriam D. and Hubinger B. (2010), “Anthocyanin 
stability and antioxidant activity of spray dried açai (Euterpe oleracea Mart.) juice 
produced with different carrier agents”, Food Research International, Vol. 43, pp. 907-
914. 
79. Robert M. L. (2009), “Chondroitin sulphate: A complex molecule with 
potential impacts on a wide range of biological systems”, Complementary Therapies in 
Medicine, 17: pp. 56-62. 
80. Saenz, et al., (2009), “Microencapslation by spray drying of bioactive 
compounds from cactus pear (Opuntia ficus-indica)”, Food chemistry, 114, pp. 616-622. 
81. Schiraldi N., Restai N. O. F., De R. M. and Cimini D. C. (2013), 
“Manufacturing chondroitin sulfate: from animal source extraction to 582 
biotechnological production In V. H. Pomin (Eds.), Chondroitin Sulfate: Structure, Uses 
and Health Implications, New York: No.va Science Publishers, pp. 41-56. 
82. Seda E., Unal Y. (2007), “Microencapsulation of anthocyanin pigments of 
black carrot (Daucuscarota L.) by spray drier”, Journal of Food Engineering, 80, pp. 
805-812. 
83. See S. F., Hoo L. L. and Bab J. (2011), “Optimization of enzymatic hydrolysis 
of Salmon (Salmo salar) skin by Alcalase”, International Food Research Journal 18(4): 
1359-1365 Program of Food Science, School of Chemical Sciences and Food 
Technology, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
84. Seung Y. C., Don W. C., Hee S. K., Soo H. C., Gi S. J. and Kyung Y. S. (2003), 
“A sizeexclusion HPLC method for the determination of sodium chondroitin sulfate in 
pharmaceutical preparations”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 3, 
pp. 1229-1236. 
85. Somashekar P.L., et al. (2011), “Colorimetric estimation of Chondroitin 
Sulfate in bulk drug and pharmaceutical formulation using cationic dye Methylene 
Blue”, Scholars Research Library, ISSN 0975-413X, Vol 3 (No.1), pp. 90-96. 
154 
86. Souich P., Iovu M. and Dumais G. (2008), “Anti-inflammatory activity of 
chondroitin sulfate”, Osteoarthritis Cartilage, Vol. 16, (No. 3), pp. 8-14. 
87. Siew Y. Q., Ngan K. C. and Peter S. (2007), “The physicochemical properties 
of spray-dried watermelon powders”, Chemical Engineering and Processing, 46 (2007), 
pp. 386÷392. 
88. Shil S. C., You S. J., Anb K. and Kang C. W. (2006), "Study on extraction of 
mucopolysaccharide-protein containing chondroitin sulfate from chicken keel 
cartilage", Asian-australasian journal of animal sciences, 19(4): pp. 601-604. 
89. Shu., et al. (2006), “Study on microencapsulation of lycopene by spray-
drying”, Journal of food engineering, 76, pp.664-669. 
90. Volpi N. (2004), “Disaccharide mapping of chondroitin sulfate of different 
origins by high performance capillary electrophoresis and high performance liquid 
chromatography”, Carbohydr. Polym., Vol. 55, pp. 273-281. 
91. Volpi N. and Maccari F. (2008), “Quantitative and qualitative evaluation of 
chondroitin sulfate in dietary supplements”, Food Analytical Methods, Vol. 1, No. 3, pp. 
195-204. 
92. Vergés M., Pelletier J., Farran A., Montell E. J. and Pelletier J. P. (2015), 
“Discrepancies in composition and biological effects of 564 different fornulations of 
chondroitin sulfate”, Molecules, Vol. 20, No. 3, pp. 4277-4289. 
doi:10.3390/molecules20034277. 
93. Vittajanon M. and Jaroenviriyapap T. (2014), “Production of crude 
chondroitin sulfate from duck trachea”, International Food Research Journal, Vol. 21, 
No. 2, pp.791-797. 
94. Wana. L. G, Pang H. Lu, (2007), “Chondroitin Sulfate Proteoglycans in Neural 
Development and Regeneration,” Progress in physiological sciences, China, Vol. 38, 
pp. 101-105. 
95. Xie, J., Ye H. Y. and Luo X. F (2014), “An effcient preparation of chondroitin 
sulfate and collagen peptides from shark cartilage”, International Food Research 
Journal 21(3): 1171-1175 (2014) 
96. Yang S., Eaton C. B., McAlindon T. E. and Lapane K. L. (2015), “Effects of 
glucosamine and chondroitin supplementation on knee osteoarthritis: an analysis with 
155 
marginal structural models”, Arthritis Rheumatol. (Hoboken, N. J.) 67, 714–723. 
doi: 
97. Yakano T., Ikawa N. and Ozimak L., (2000), “An economical method to 
extract chondroitin sulphate - peptide from bovine nasal cartilage”, Canadian 
agricultural engineering, Vol. 42, No. 4, pp. 205 -208. 
98. Yu M. T., Toida T., Imanari T. G. and Linhardt R. J. (1998), “Conformational 
changes and anticoagulant activity of chondroitin sulfate following its O -sulfonation”, 
Carbohydr. Res. 306, pp. 35–43. 
99. Zafer., et al. (2015), “Optimization of spry drying process in cheese powder 
production”, Food and Bioproducts processing, Vol 93, pp.156-165. 

File đính kèm:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_san_xuat_bot_dam_thuy_phan_chua_chondroit.pdf
  • pdf102. Dinh Huu Dong - Nhung dong gop moi LA.pdf
  • pdf102. Dinh Huu Dong - TTLA tieng Anh.pdf
  • pdf102. Dinh Huu Dong - TTLA tieng Viet.pdf