Luận án Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới đã chỉ ra rằng, nguồn nhân lực luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bài toán tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực lại càng trở nên quan trọng và cấp bách, nó được xem như phương cách duy nhất để từng bước rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển; trong đó, giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng chính là cách thức cơ bản để tích luỹ và phát triển vốn con người, việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học đóng vai trò to lớn, quyết định chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kể từ năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, chuyển từ một nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngay từ nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ

VI (1986-1991), Đảng đã khẳng định quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, quan điểm vô cùng quan trọng này ngày càng được bổ sung, thể hiện rõ ràng và cụ thể hơn qua từng kỳ Đại hội Đảng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, nhằm hoàn thành sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, phát triển toàn diện con người, đưa đất nước từng bước phát triển bền vững.

Để hoàn thành nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, các trường đại học cần được đảm bảo 03 yếu tố căn bản là: (1) Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; (2) Chương trình đào tạo và (3) Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo.

Cơ sở vật chất (CSVC) và thiết bị đào tạo (TB) của các trường đại học bao gồm: Diện tích đất đai, hạ tầng kỹ thuật; các khối nhà, công trình; diện tích mặt bằng, công trình tiện ích khác, các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học,.

 

pdf 234 trang kiennguyen 20/08/2022 3380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfluan_an_dau_tu_phat_trien_co_so_vat_chat_thiet_bi_phuc_vu_da.pdf
  • docLA_TranAnhTruong_E.doc
  • pdfLA_TranAnhTruong_Sum.pdf
  • pdfLA_TranAnhTruong_TT.pdf
  • docLA_TranAnhTruong_V.doc